Profesjonalna HR Manager
Kapitał Ludzki Narodowa strategia spójności
Brainstorm szkolenia
Europejski fundusz społeczny

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i wydrukowanie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej należy złożyć osobiście do biura projektu bądź wysłać pocztą na adres:

 

 Biuro Projektu EFS "Profesjonalna HR Manager MMŚP"

ul. Kobierzycka 10

52-315 Wrocław


 

 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - kserokopie rocznych sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub w przypadku podmiotów, które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań - oświadczenie w tym zakresie - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

Załącznik 5 - informacja o uzyskanej pomocy de minimis wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis (uzyskane bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach) - pobierz

lub

Załącznik 5a (przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek) - pobierz

lub

Załącznik 5b (przeznaczony dla innych podmiotów) - pobierz

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis. Kiedy o pomoc de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów w zyskach spółki. Jeżeli natomiast o taką pomoc występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki) należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio jej wspólnikom. W przypadku nie skorzystania z pomocy - oświadczenie wypisuje właściciel firmy (właściciele- każdy osobno) lub inna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Załącznik 6 - pobierz

Załącznik 7 - pobierz

Załącznik 8 - pobierz

Załącznik 9 - pobierz

Załącznik 10 - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa kopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorstwa (wydruk z CEIDG lub KRS, nie starsze niż 3 miesiące); w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki i wydruki z CEIDG wszystkich wspólników.

Umowa szkoleniowa - pobierz

UWAGA : Umowę szkoleniową prosimy dostarczyć w dwóch egzemplarzach. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu drugi egzemplarz umowy jest dla uczestnika.

 

 

Informacje o projekcie
Wspierają nas
26.04.2013 r.
Brainstorm 2012 © - Szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring, studia podyplomowe

Home | O programie | EFS | Dla kogo | Przydatne dokumenty | Harmonogram szkoleń | O Brainstorm | Kontakt | www.brainstorm.biz.pl

Szanujemy Twoja prywatność: Polityka prywatności | Użytkowanie strony | www.efs.gov.pl

Projekt "Profesjonalna HR Manager MMŚP" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.